Предложените содржини и алатки за учење ќе се засноваат на оценување развиено од проектот и исто така ќе ги одразуваат вештините воспоставени во рамката за зрелост заснована на задачи. Содржините и алатките за учење ќе бидат достапни во гејмифицираната платформа за обука ARISE. Содржината за учење ќе се заснова на модули со микро (залак) големина, обезбедувајќи им на корисниците на последната платформа низа релевантни избори на микро модули, надминувајќи го традиционалниот линеарен образовен пристап. Модулите ќе бидат надополнети преку патека за дигитална сертификација. Ова ќе обезбеди патишта за напредок од една квалификација во друга или за користење на микро модули стекнати во рамките на една квалификација за да се добие друга квалификација/сертификат. Модулите со микро големина ќе се оценуваат со помош на AGILE методологија, која ќе овозможи адаптивно планирање, еволутивен развој, рана испорака и постојано подобрување на содржината за учење и платформата за испорака. ARISE ќе има за цел да ги поддржи иновациите и да промовира континуиран професионален развој и во енергетиката и во дигиталните вештини од дисциплинска перспектива на тековен и одржлив начин; искористете ја дигитализацијата за да ги максимизирате компетенциите за одржлива енергија и да ги направите вештините привлечни.