Глобалната цел на ARISE е да направи револуционарни промени во процесот на учење преку промена и на начинот на учење и на начинот на препознавање на вештините за одржлива енергија во градежниот сектор.

Новиот систем на обука и признавање на вештините ќе важи низ цела Европа, што ќе ја зголеми експанзијата на квалификувана работна сила на пазарот на градежништвото.

awakening - relevant - innovative - scalable - equitable
Повеќе информации

Регистрирајте се и следете ги активностите на проектот